Ansette og tilrettelegge for fjernarbeid

jobspace - ansette og tilrettelegge for fjernarbeid

Store deler av ansettelsesprosessen har endret seg på grunn av pandemi-situasjonen i verden, og den store omstillingen for intensivert bruk av teknologi har skjedd veldig raskt. Behovet for andre ferdigheter og egenskaper som soft skills, har også endret seg etter COVID-19.

Et skifte fra kontorarbeid til fjernarbeid

De fleste ansettelsesprosessene har skiftet til digital modus. Selskaper som er i sektoren innenfor levering av service- og tjenester av teknologi har økt i ansatte. Og de ansetter nå kandidater fra hvor som helst i verden. I tillegg har flere bedrifter økt bruken av å benytte ekstern og utenlandsk digital arbeidskraft.

Den massive økningen i hjemmebasert fjernarbeid på heltid under pandemien har omfattet et mye bredere spekter av sektorer og yrker enn før. Det forventes at den omfattende bruken av fjernarbeid og digital ansettelse kommer til å fortsette. Og det forventes også at bruken av  fjernarbeid i kombinasjon med kontorarbeid kommer til å øke. 

Ansettelse via digitale plattformer, med tilrettelegging for fjernarbeid.
Ansettelse via virtuelle intervju

Digitalt arbeid er fremtiden

Ansatte blir nå, oftere enn før, rekruttert gjennom digitale plattformer. Eksperter mener at Covid-19 har aksellererende etterspørsel i nye teknologiske løsninger innenfor tech-sektoren.

Disse sektorene opplever fortsatt en betydelig digital overhaling. Arbeidstakere med kompetanse og kunnskap som enkelt kan tilpasse seg å arbeide på digitale plattformer i en digitalbasert virksomhet, vil være spesielt ettertraktet og forventes derfor å bli veldig populære på arbeidsmarkedet. 

I mellomtiden er roller i menneskelige ressurser og salg og forretningsutvikling fortsatt avhengige av de samme kjerne-kunnskapene og vil kreve flere digitale verktøy for å øke ytelsen. På grunn av fremveksten av IT/teknologi-industrien er det mange tilbud på bordet for jobbsøkere som ønsker arbeid. Derfor får de flere alternativer og kan velge hvilket selskap de vil jobbe med eller for. Det er faktisk slik at kandidatene har blitt færre på arbeidsmarkedet, og det store skiftet har ført til at det har blitt et marked som er drevet av kandidater.

Intern ansettelsesprosess på vei oppover

Til tross for at pandemien har åpnet for at flere kan arbeide internasjonalt og i større konsern, så er det likevel mange i Norge som ønsker å ansette og beholde arbeidskraften norsk. De viktigste evnene en arbeidsgiver vil se etter for en kandidat til en fjernstyringsrolle er:

  • Evnen til god kommunikasjon
  • En god evne til å løse problemer på egenhånd
  • Selvstendighet
  • Tidsstyring

Karrieretrender i 2021

Ifølge LinkedIn viser trenden at de beste karrierevalgene for 2021 er frilansarbeid som innholdsskaper, arbeid med sosiale medier- og digitale markedsføringsroller, kunstig intelligens, spesialiserte ingeniørroller samt utdanningsroller som akademisk rådgiver, opptaksansvarlig og læreplanutvikler.

Hvordan digitalt arbeid påvirker arbeidere og samfunn

I en studie utført av Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies etter forespørsel fra komiteen for sysselsetting og sosiale saker (EMPL) , er det gått nærmere inn på trendene innen fjernarbeid og innvirkningene det har hatt på arbeidstakere-, arbeidsgivere og samfunnet vårt.

Studien ble publisert i april 2021 og er basert på intervjuer av representanter for europeiske og nasjonale interessenter, fem case-studier fra EU-land; Finland, Tyskland, Irland, Italia og Romania, og omfattende litteraturgjennomgang.

Ansette og tilrettelegge for fjernarbeid - en ny hverdag for arbeidstakeren.
Tilrettelegging for fjernarbeid

Den nye hverdagen for arbeidstakeren

For arbeidstakere kan fjernarbeid innebære større fleksibilitet, forbedret arbeidsflyt, bedre balanse mellom arbeid og privatliv og mindre pendling. 

Digitalt arbeid kan også forbedre sysselsettingsmulighetene for personer med nedsatt funksjonsevne, eldre arbeidstakere, kvinner med omsorgs-ansvar og for mennesker som bor i landlige områder. 

For at dette skal bli mulig, må følgende tilretteleggelser gjøres:

  • Barnepass-, barnehage- og andre barneomsorgs-fasiliteter og -tjenester
  • Opplæring i digital kompetanse
  • Tilgang til tilstrekkelig og rimelig bredbånd
  • Nødvendig IKT-utstyr.

Men en ulempe med denne type arbeid er at det kan føre til lang arbeidstid og følelsen av isolasjon forbundet med det å arbeide gjemt bak en PC. I tillegg fører arbeid på nett til økt bruk av elektroniske overvåking og overvåkingsmetoder som også kan påvirke den psykiske helsen til fjernarbeidere negativt. Mangel på plass og ergonomisk forsvarlig utstyr kan også øke den fysiske helserisikoen for arbeidere innenfor IT. Så her er det en del tilrettelegging og tilpasning som gjenstår før vi kommer helt i mål.

Den nye hverdagen for arbeidsgiveren

På arbeidsgiversiden kan en digital arbeidsordning redusere selskapets produksjonskostnader og forbedre den ansattes produktivitet, selv om sistnevnte går ned etter hvert som arbeidstiden og arbeidsintensiteten øker. 

Her er det avgjørende at arbeidsgiver har en god evne til å lede for å engasjere og motivere arbeidstakerne sine til å arbeide effektivt og digitalt. Dette krever et stort skifte i organisasjonskulturen mot resultatstyring, i motsetning til hvordan man før kom med innspill under for eksempel fellesmøter. Det forutsetter også etablering av tillitsbaserte relasjoner, noe som kan være ganske utfordrende i enkelte sektorer og selskaper.

Den nye hverdagen for samfunnet i Norge

På samfunnsnivå er de positive effektene av digitalt arbeid knyttet til en forventning om lavere karbonutslipp og mer balansert utvikling for miljøet. Imidlertid er energibesparelsen av digitalisert arbeid ganske beskjedent. 

Men ved å legge til rette for fjernarbeid på utvalgte geografiske steder, kan IT-sektoren støtte en viderefordeling av arbeidere og selskaper fra bysentre og storbyområder til småbyer-, og landlige områder.

På den negative siden kan elektronisk arbeid bidra til større oppdeling av arbeidsstyrke og føre til individualisering av arbeidsforholdet. Det kan også bidra til fremveksten av ny sysselsetting og sosiale ulikheter, mellom de som kan fjernarbeide, og de som ikke kan; fordi de er ansatt i sektorer og yrker som ikke kan tilby fjernarbeid. Kanskje de også mangler den nødvendige digitale kompetansen og utstyret, eller så har de ikke tilgang til en bredbåndstilkobling.

Oppsummert – arbeidskraften blir digitalisert

Analysen som ble publisert i april antyder at det er behov for alle instanser i både EU og på nasjonalt nivå å ta opp alle aspekter ved distansearbeid på en omfattende og rettferdig måte. Dette er og i høy grad aktuelt i Norge, da staten ønsker å legge til rette for at statlige og offentlige arbeidsplasser kan gjøres tilgjengelig «remote», slik at man åpner for muligheten til å bo i distriktene som ansatt i tradisjonelt sentraliserte stillinger. Digital rekruttering og virtuelle former for tilrettelegging av arbeid, vil i fremtiden gi arbeidsgivere større tilgang til kvalifisert arbeidskraft, samtidig som arbeidstaker får større fleksibilitet og mulighet for å bidra i større grad på egne premisser.